Add Listing

Junior EHS Specialist – Techtronic Industries Vietnam (TTI)

 • Đã xem - 400
Ngày hết hạn
2022-10-31 00:00:00

MÔ TẢ CÔNG VIỆC

Responsibilities :

a) Quản lý nhà thầu, nhà cung cấp: huấn luyện, xem xét & phê duyệt hồ sơ đăng ký & giấy phép, kiểm tra hiện trường…/ Contractor, supplier management: training, review & approve registration record & permit, on site inspection…

b) Dẫn đầu chương trình nhận diện mối nguy, khía cạnh môi trường & đánh giá rủi ro, tác động môi trường: đánh giá, xây dựng biện pháp kiểm soát, kiểm tra việc tuân thủ biện pháp kiểm soát/ Lead Hazard, environmental aspect Identification & Risk, environmental impact Assessment (HIRA): assessment, define control measures, check the following up control measures

c) Quản lý hóa chất: kiểm soát sự sẵn có của phiếu an toàn hóa chất, triển khai & kiểm tra việc tuân thủ các quy định quản lý hóa chất/ Chemical management: ensure the availability of MSDS, deploy & check the following up chemical management requirements

d) Hỗ trợ thực hiện báo cáo đánh giá tác động: hỗ trợ làm việc với nhà cung cấp để cập nhật, mở rộng báo cáo/ Support EIA report performance: support to work with supplier to update, expand the report

e) Quản lý chất thải: kiểm tra việc tuân thủ quy định, hỗ trợ các Bộ phận, theo dõi báo cáo chất thải/ Waste management: check the following up the requirements, support Dept., monitor waste report

f) Triển khai chương trình Thông qua máy móc thiết bị: kiểm tra, theo dõi hành động cải tiến, thông qua thiết bị trước khi đưa vào sử dụng/ Deploy the program of Machine and Equipment (MAE) release: inspection, follow up improvement actions, release MAE before operating

g) Dẫn đầu chương trình tuần tra 5S, tuần tra EHS/ Lead 5S patrol, EHS patrol

h) Hỗ trợ hoạt động ứng phó khẩn cấp/ Support emergency response activity

i) Thực hiện các yêu cầu liên quan của bộ phận/ Perform related activities of the department

YÊU CẦU CÔNG VIỆC

 • Academic
 • Tốt nghiêp đại học các ngành liên quan như an toàn, môi trường, kỹ thuật Graduation of University, major in related fields such as Safety, Environment, Technology
 • Years of experience
 • Ít nhất 1 năm kinh nghiệm công việc an toàn, môi trường tại công ty sản xuất
 • At least 1 years experience at position of safety, environment member at manufacturing company
 • Special knowledge
 • Có kinh nghiệm cho các công việc như quản lý nhà thầu, nhận dạng mối nguy & đánh giá rủi ro, thông qua thiết bị
  Experience of activities such as contractor management, hazard identification & risk assessment, release machine & equipment
 • Hiểu biết pháp luật liên quan lĩnh vực an toàn, sức khỏe, môi trường
  Having knowledge of legal requirements on health, safety and environment
 • Thành thạo tiếng Anh: nói, viết, đọc hiểu
  Use English fluently: speak, write, reading & comprehensive
 • Other skills
 • Tư tin, độc lập khi thực hiện nhiệm vụ, kỹ năng trình bày
 • Be self-confident, independence while performing duty, presentation skill
Nếu bạn đang tìm việc làm liên quan Junior EHS Specialist. Việc làm Sài Gòn Ơi giới thiệu đến bạn cơ hội việc làm này. Địa chỉ liên hệ được đặt ở phần thông tin. Chúc bạn sớm gặp được cơ hội.

Thêm đánh giá

Email của bạn được an toàn với chúng tôi.
Thêm ảnh